+48 502 902 116

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

 1. 1.      EXPRESAUTO.PL  zwana dalej WYPOŻYCZAJĄCYM wypożycza POŻYCZAJĄCEMU do użytkowania samochód na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i na podstawie sporządzonej w dniu wypożyczenia „umowy najmu”.

Przedmiotem wypożyczenia jest samochód.

 1. W przypadku wypożyczenia samochodu na jedną dobę WYPOŻYCZAJĄCY obciąża POŻYCZAJĄCEGO stawką dobową wynoszącą 150% stawki podstawowej.
 2. POŻYCZAJĄCY wpłaca WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję, której wartość jest określona w pozycji „kaucja” na stronie pierwszej umowy, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez POŻYCZAJĄCEGO.

Rozliczenie kaucji tj. całkowity zwrot, utrata całości lub jej części, jest uzależnione od sytuacji wymienionych poniżej i następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

 • Kradzież samochodu i szkoda całkowita (wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu) – całkowita utrata kaucji;
 • Zgubienie kluczyków – 700 zł;
 • Zgubienie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków z pilotem – 1000 zł;
 • Brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość tych części według cen dealera;
 • Uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach – wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie;
 • Uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy osoby wypożyczającej – wartość usunięcia usterki do wartości kaucji;
 • Przedterminowe zerwanie umowy wynajmu – ilość niewykorzystanych dni  stawka dobowa do wartości 1500 zł.

Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń: kół, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów wandalizmu.

 1. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu POŻYCZAJĄCY jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WYPOŻYCZAJĄCEGO o zaistniałym fakcie.
 2. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, POŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z WYPOŻYCZAJĄCYM, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.   Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia , powstałe w wyniku niespełnienia przez pożyczającego obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale. Nie dostosowanie się do zaleceń wypożyczającego kaucja nie zostanie zwrócona
 3. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada niezbędne dokumenty.
 4. Samochód nie może uczestniczyć w zawodach sportowych.
 5. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.
 6. WYPOŻYCZAJĄCY nie wyraża zgody na poruszanie się przedmiotem najmu na terenie zakładów przemysłowych. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z przebywania na terenie zakładów przemysłowych.
 7. POŻYCZAJĄCY zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty za dodatkową dobę wypożyczenia.
 8. Jeżeli POŻYCZAJĄCY nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z WYPOŻYCZAJĄCYM, WYPOŻYCZAJĄCY poinformuje organ ścigania o zaginięciu samochodu.
 9. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO. Samowolny  wyjazd za granicę Polski skutkuje naliczeniem kary j od 2000 do 5000 zł.
 10. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się kontrolować stan płynów w samochodzie i utrzymywać je na prawidłowym poziomie (olej w silniku, płyn hamulcowy, płyn chłodzący) oraz informować WYPOŻYCZAJĄCEGO o planowanym przeglądzie, wynikającym z informacji zamieszczonej na kartce serwisowej przy silniku.
 11. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, WYPOŻYCZAJĄCY ma prawo przekazać dane osobowe POŻYCZAJĄCEGO organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej „czarną listą”.
 12. POŻYCZAJĄCEMU nie wolno udostępniać samochodu innej osobie z wyjątkiem osoby, która została ujęta w umowie jako kierowca.
 13. Podanie danych POŻYCZAJĄCEGO organom do tego uprawnionym m.in. w przypadku: otrzymania mandatu karnego czy kolizji skutkuje tym, że WYPOŻYCZAJĄCY obciąży POŻYCZAJĄCEGO każdorazowo kwotą 80 zł  należny podatek VAT.
 14. WYPOŻYCZAJĄCY wprowadza dobowy limit kilometrów wynoszący 400km. W przypadku przekroczenia limitu pobrana zostanie opłata w wysokości 0,20 zł za każdy km ponad limit.
 15. WYPOŻYCZAJĄCY wprowadza zakaz palenia w samochodach oraz nie wyraża zgody na przewożenie zwierząt.
 16. WYPOŻYCZAJĄCY prosi o zwrot czystego samochodu, w przeciwnym wypadku ma prawo pobrać 100 zł, a w szczególnych przypadkach (plamy na siedzeniach) do 250 zł na pranie tapicerki.
 17. WYPOŻYCZAJĄCY zastrzega sobie prawo do skopiowania dokumentu tożsamości POŻYCZAJĄCEGO. W przypadku nie wyrażenia zgody na skopiowanie dokumentu, WYPOŻYCZAJĄCY ma prawo odmowy najmu samochodu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wypożyczalni stanowi integralną część umowy najmu samochodu.